Condicions de compra

1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les “Condicions Generals” o les “CGC”) juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Fundació El Solà, amb NIF G43586262 i amb domicili al Carrer Solà 23, 43781 Fatarella (la) (Tarragona), i els clients que contractin els productes i serveis (el/s “Client/s” o “Usuari/es” i el/s “Producte/s”) oferts pel Fundació El Solà a través dels formularis de col·laboració i/o participació disponibles als apartats “INSCRIPCIONS” del lloc web www.fundacioelsola.org (el “Lloc Web”).

El referit lloc web és titularitat de Fundació El Solà, tal com s’indica a l’Avís Legal, que també és la que actua com a venedora en les transaccions dutes a terme Online.

Podeu obtenir més informació sobre Fundació El Solà remetent un correu electrònic a l’adreça elsola@fundacioelsola.org

2. DESTINATARIS

Els productes oferts als apartats “INSCRIPCIONS” van dirigits, a persones físiques, majors d’edat, a persones jurídiques, en ambdós casos conceptuades com “consumidors” o “usuaris” en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“Llei de Consumidors i Usuaris”).

Es considerarà Usuari la persona que utilitza el Lloc Web. Una vegada que l’Usuari faci una comanda (“Comanda”) i la completi, adquirirà la condició de Client.

3. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La realització d’un pagament ja sigui de tipus inscripció o bé donatiu requerirà l’acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau regeixin l’adquisició, en els següents termes:

La primera vegada que un Usuari compra haurà de marcar el checkbox d’acceptació corresponent. Les següents vegades que compri el checkbox apareixerà premarcat, llevat que s’hagin modificat les CGC, en el cas s’avisarà que hi ha hagut canvis en les mateixes i l’Usuari registrat haurà de tornar a marca el checkbox com a mostra d’acceptació.

Fundació El Solà podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l’Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que les mateixes poden patir modificacions.

Les CGC es complementen amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa ( “LOPD”), que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc Web amb caràcter previ a la realització de la compra i, un cop acceptades, s’entendran incloses en les CGC als efectes legals oportuns.

4. PRODUCTES  I PREUS

Fundació El Solà ofereix una simple oferta de productes en la seva Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques. Fundació El Solà li informa que les imatges dels Productes que l’Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren només als efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

Fundació El Solà garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la Comanda . En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, Fundació El Solà no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, es reemborsarà el producte de la Comanda al Client tenint en compte el preu del mateix l’import final de la Comanda.

Fundació El Solà garanteix que els Productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de qualitat.

Fundació El Solà garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Fundació El Solà li informa que totes preus mostrats a la Botiga Online inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

Fundació El Solà es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.1 Informació rellevant dels Productes

Respecte al que indica l’inici d’aquest apartat 4, la nostra Botiga Online compleix amb totes els requeriments legalment exigibles.

Excepcionalment, per la introducció de millores en els articles comercialitzats, és possible que el Producte finalment subministrat pateixi alguna variació en les seves característiques respecte de les indicades a la Botiga Online. Per aquest motiu, es recomana que, abans d’adquirir i consumir o utilitzar els Productes de la Botiga Online, llegeixin amb deteniment la informació disponible a la nostra Botiga Online juntament amb la continguda en l’etiquetatge. Fundació El Solà no es fa responsable de possibles imprecisions o incorreccions en la informació continguda a la Botiga Online.

Addicionalment, si el Client desitgés informació suplementària i actualitzada sobre les concretes característiques o indicacions de seguretat d’un determinat producte, pot posar-se en contacte amb el fabricant o amb el Servei d’Atenció al Client a través del correu electrònic elsola@fundacioelsola.org

Aquest advertiment té per objecte exclusivament garantir la seguretat en la utilització dels Productes comercialitzats i no afecta els drets dels consumidors i usuaris de la Botiga Online.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Procediment de Compra

L’Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Sempre que es trobin actius els apartats on poder realitzar-les.

Un cop l’Usuari entri a l’apartat corresponent ja sigui per a fer un donatiu com per inscriure’s, li apareixeran a la pantalla les opcions disponibles, amb les seves característiques i els seus preus. L’Usuari haurà d’anar omplint els formularis requerits per a cada tipus d’acció. El formulari d’inscripcions, per a inscriure’s a la prova i el de donatius per a realitzar un donatiu. Un cop emplenat el formulari, l’Usuari haurà de fer clic al botó “Procedir al pagament”, visible sota del formulari ja omplert. Finalment, l’Usuari ha de procedir al pagament de la seva compra, per a això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, d’acord amb el que s’indica en el següent apartat 5.2.

S’informa al Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit en el moment de l’acceptació de la compra.

5.2 Mitjans de pagament

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s’indiquin en cada moment.

En tot cas, en línia amb el que preveu l’apartat 4.1 anterior, l’ús de cupons o codis de descompte pot ser sotmès a condicions específiques, addicionals als que aquí s’estableix, pel seu contingut, producte al qual es refereixen, per la condició de qui els fa servir, etc., que seran en tot cas comunicades a l’Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l’ús del cupó o codi de descompte corresponent.

5.3 Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.

Fundació El Solà procedirà a remetre-li la justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores a comptar des de la finalització de la Comanda per part del Client.

6. LLIURAMENT I RECOLLIDA

La Botiga Online està disponible a tot el món. Els lliuraments de les comandes a l’adreça de correu electrònic facilitada.

7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per a l’exercici d’aquest dret, el Client haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic elsola@fundacioelsola.org, dins dels catorze (14) dies hàbils següents a la data de compra, en el qual manifesti la seva decisió de desistir de la compra realitzada i, conseqüentment, de tornar el Producte.

El Producte ha d’estar sense utilitzar i en perfectes condicions. Un cop rebuda la mercaderia, i prèvia comprovació de l’estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import.

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions al dret de desistiment que principalment poden resultar d’aplicació en el cas dels Productes: el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, i el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’usuari registrat o Client serà responsable de:

  • Tots aquells actes que contravinguin el que disposa aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.
  • Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que Fundació El Solà, a través de la Botiga Online, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Productes.
  • La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant a Fundació El Solà de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Productes.
  • La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què omplís cada un dels formularis que Fundació El Solà requereix.
  • Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l’usuari o client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a l’adquisició dels Productes.
  • Els danys i perjudicis de tota naturalesa que Fundació El Solà pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes CGC.

En cap cas Fundació El Solà respondrà de:

  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a Fundació El Solà.
  • El mal ús, instal·lació o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per Fundació El Solà i/o amb el Producte.

Les condicions de Garantia aplicable als Productes es regeixen d’acord amb el que preveu la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s’indiqui en cada cas.

9. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Fundació El Solà posa a la seva disposició un servei d’atenció al client per via electrònica a la direcció elsola@fundacioelsola.org al que podrà dirigir-se l’ Usuari davant qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online.

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions generals es regiran per la legislació espanyola comú, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant Fundació El Solà como els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si n’hi ha.