Condicions generals de venda

El convidem a revisar les condicions generals de compra que regulen l’oferta i la compra de productes de FUNDACIÓ EL SOLÀ a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web https://www.fundacioelsola.org. 

En sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través d’aquest lloc web l’Usuari queda vinculat a aquestes Condicions.

  1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de venda són d’aplicació per a totes les vendes d’articles de FUNDACIÓ EL SOLÀ (en endavant “Entitat”) que hagin estat realitzades a través del lloc web https://www.fundacioelsola.org (en endavant “lloc web”).

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través d’aquest lloc web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions generals de venda així com l’avís legal/política de privacitat en qualsevol moment. Vostè podrà consultar a versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles “Condicions generals de venda” i “Avís Legal/Política de Privacitat“.  

Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar a FUNDACIÓ EL SOLÀ totes les dades necessàries per l’accés i utilització dels serveis d’aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que podem fer ús d’ells per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari. 

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errades en el lliurament com a conseqüència de l’error o omissió de dades.


L’usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre en conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment.

Així mateix vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, extraviament, sostracció, robatori o accés il·lícit del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones. 

  1. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES

Tots els productes que s’ofereixen en aquest lloc web són comercialitzats directament per: 

FUNDACIÓ EL SOLÀ

C.I.F.: G43586262

Domicili: C/ EL SOLÀ, 23  – 43781 – LA FATARELLA  (TARRAGONA)

Telefono: 977413902

Correu electrònic: elsola@fundacioelsola.org

Procediment de compra

Podrà navegar al lloc web fins a trobar l’article desitjat. Una vegada localitzat, fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva compra.  En realitzar la comanda se li demanarà que introdueixi totes les seves dades i finalment confirmar la comanda. 

Un cop el procediment de compra hagi finalitzat, podrà seleccionar si desitja generar una factura electrònica i aquesta es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. Idioma de la factura. També pot sol·licitar una còpia de la seva factura en paper.

Les dades personals necessàries per a la tramitació de la comanda seran tractades respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que sobre això siguin d’aplicació, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc Web.

Cobertura de la oferta

El territori en el qual es realitzen entregues físiques dels productes és: Espanya (Península).

Si un usuari estigués interessat a rebre algun producte en un altre destí aconsellem que contactin amb nosaltres a través del formulari de contacte o enviant un correu a elsola@fundacioelsola.org  i l’informaríem al respecte.

Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d’existència o de la indisponiblitat dels productes. 

Consulteu la selecció d’articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles que puguem oferir a les nostres botigues o que puguin aparèixer als catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda. 

En el cas que existís alguna manca d’estoc o indisponiblitat puntual d’un article, FUNDACIÓ EL SOLÀ es posarà en contacte amb el client per comentar-lo d’immediat i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-li l’esmentat producte, procedir a la seva anul·lació.

Davant de qualsevol dubte, es recomana posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client. 

Contracte amb FUNDACIÓ EL SOLÀ i acceptació de comandes. 

La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al nostre compte. En confirmar la compra, rebrà un e-mail com a confirmació d’acceptació. Només en aquell moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només per als articles relacionats en aquesta confirmació d’enviament. 

Confirmació i anul·lació de comandes

Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats al mateix (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos, de transport, selecció d’article, etc.), podent corregir el que consideri necessari.

Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web. S’haurà de posar en contacte. En aquest cas, el període només podrà ser modificat o anul·lat si l’article no ha entrat en la fase d’expedició des dels nostres magatzems. 

Moneda, impost i preus

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), tota la compra des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.  

Tots els preus es mostren en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent. 

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi comprat.

Formes de pagament i seguretat

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

Targetes de crèdit: Accepta targetes VISA, VISA Electron, 4B i MasterCard. L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nom, la data de caducitat, així com el codi de seguretat CW2 (que es troba al revers de la seva targeta). 

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, en aquest cas Redsys. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

PayPal: Permet pagar directament sense comunicar les dades financeres a la xarxa. Codifica automàticament les dades confidencials amb l’ajuda de les millors tecnologies disponibles en el mercat.

Transferència bancària: el client disposa de 5 dies hàbils per a realitzar el pagament o automàticament es considerarà anul·lada la comanda. El client pot realitzar el pagament de la seva comanda al compte que es mostra a continuació, indicant el número de comanda obtinguda en la finalització de la compra. Aquest sistema permet compres de qualsevol import econòmic. A finalitzar la comanda, rebràs un e-mail amb tots els detalls.

Les dades bancàries necessàries per a realitzar la transferència bancària són els següents:

Titular: FUNDACIÓ EL SOLÀ

Entitat: CaixaBank

Número de compte: ES9021002031610100076212


Important: Com a concepte de la transferència s’ha d’indicar el número de comanda. En cas de no haver indicat aquesta referència, es cancel·larà la comanda.

Entregues: tipus, terminis i problemes

Un cop rebut el pagament, es prepararà la seva comanda. Pot seleccionar si vol rebre’l a una adreça postal o recollir-lo a la nostra botiga física.

Enviaments a Espanya (Península) 

Com a norma general, els paquets s’envien dins de les 24/48h (dies laborables) següents a la recepció del pagament, a través d’un servei de missatgeria escollit.

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat en aquest lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i,  en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si, en el moment del lliurament l’ embalatge de la comanda està malmès, haurà d’ obrir el paquet en presència de l’operador logístic per verificar l’ estat dels articles. Si s’ observen danys els haurà de detallar a l’ albarà de lliurament i posar-se en contacte. Repararem o substituirem sense cap cost per a vostè tots aquells articles que hagin estat danyats o perduts durant el transport, sempre i quan, ens notifiqui aquesta incidència al més aviat possible. 

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar-se seran de la seva responsabilitat.

Despeses d’enviament (descriure despeses d’enviament)

Enviaments Espanya (Península)  

Forma d’enviamentTarifa
Transport un llibre2,70 € (21% IVA inclòs)
Transport mes d’un llibre5,50 € (21% IVA inclòs)

Les despeses d’enviament les podrà veure detallades en el procés de compra.

Política de devolució, desistiment, canvi i reemborsament

Devolucions

En els casos en els quals l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de desistiment

L’Usuari té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar-nos a: FUNDACIÓ EL SOLÀ, elsola@fundacioelsola.org,  la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. 

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part de l’Usuari sigui enviada abans que venci el termini corresponent. 

Conseqüències del desistiment:


En cas de desistiment per part de l’Usuari, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que l’Usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. 

“Vosté haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a FUNDACIÓ EL SOLÀ, C/ EL SOLÀ, 23  – 43781 – LA FATARELLA  (TARRAGONA)” o “Recollirem els béns”, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. (en funció del procediment de devolució cal detallar si l’usuari s’encarrega d’enviar els béns o si és l’entitat la que s’encarrega de la gestió de la devolució)

Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Es calcula que aquest cost s’eleva a aproximadament X euros com a màxim. (descriure cost aproximat en cas de que l’entitat reculli els béns)

L’Usuari haurà de retornar en perfecte estat els Productes, en cas contrari, el producte pot sofrir una depreciació. En conseqüència s’informa l’Usuari que serà el responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.  És a dir, si el producte no es retorna amb l’embalatge original o en perfecte estat FUNDACIÓ EL SOLÀ pot cobrar el cost de la devaluació del producte.    

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, el subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb FUNDACIÓ EL SOLÀ. Immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució d’aquest. El reemborsament o la substitució del producte s’efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra. En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties


L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte. En el cas de contracte de compravenda de béns o de subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d’ actes individuals, FUNDACIÓ EL SOLÀ serà responsable de les faltes de conformitat que existeixin en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals, sens perjudici del que disposa l’ article 115 ter, apartat 2, lletres a) i b).

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per FUNDACIÓ EL SOLÀ i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin amb fonament esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, quan a l’Usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a l’entitatri per la falta de conformitat, l’Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els tres anys següents al lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

  1. NULITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’ aquestes condicions de serveis fos contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei. 

  1. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA 

FUNDACIÓ EL SOLÀ es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.  

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra d’un producte o servei a través de la web.  

En el supòsit que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència. 

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc es troba ubicat i és operadors d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’ Espanya, sense que siguin d’ aplicació els principis sobre conflictes de lleis. 

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’ Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-les.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents. 

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’ acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals.   

6. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a FUNDACIÓ EL SOLÀ les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més, FUNDACIÓ EL SOLÀ disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a FUNDACIÓ EL SOLÀ en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així FUNDACIÓ EL SOLÀ i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

—————————————————

Model de formulari de desistiment:

Formulari: 
Per la present comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent producte o prestació del següent servei: 

(*) Núm. de comanda: ___________________________________________________

(*) Nom de contacte: ____________________________________________________

(*) E-mail de contacte: ___________________________________________________

(*) Telèfon de contacte: __________________________________________________

(*) Adreça de l’usuari: __________________________________________________

(*) Descripció (indicar el/els producte/productes a retornar). _____________________


(*) Data: _______________________

(*) Signatura del consumidor/usuari (només si el present formulari es presenta en paper):

________________________

(*) Caps obligatoris.